Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Regulamin Polityka strony Wszyscy użytkownicy
Klauzula informacyjna Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy
Zgoda Polityka strony Wszyscy użytkownicy

Podsumowanie

Aby korzystać z platformy e-learningowej należy zaakceptować poniższy regulamin

Pełna polityka

 
 
Regulamin korzystania z E-learningowej Platformy Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

 

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z materiałów dydaktycznych i kursów udostępnianych na platformie e-learningowej Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy każdy Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu i do przestrzegania zasad w nim zawartych.
 3. W regulaminie stosuje się następujące definicje:

a) E-learningowa Platforma Moodle - narzędzie wspierające proces organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych oraz w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.  Służy do przeprowadzania kursów zdalnych oraz do udostępniania materiałów dydaktycznych i samokształceniowych. Platforma dostępna jest pod adresem: https://moodle.wmbp.olsztyn.pl

b) Kurs - materiały dydaktyczne przygotowane i udostępnione w postaci elektronicznej, umożliwiające nabycie wiedzy i/lub umiejętności dotyczących określonego zagadnienia czy też obszaru tematycznego.

c) Użytkownik - osoba posiadająca konto na platformie Moodle. 

d) Prowadzący - Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na prowadzenie kursu lub szkolenia na platformie Moodle.

e) Uczestnik - Użytkownik zapisany na wybrany kurs. 

f) Administrator - Użytkownik platformy posiadający uprawnienia do zarządzania kontami uczestników i prowadzących, odpowiadający za funkcjonowanie platformy i obsługę zgłoszeń dotyczących problemów z użytkowaniem systemu. 

 

§ 2. Zasady korzystania z zasobów i usług E-learningowej Platformy Moodle 
 1. Użytkownikami platformy mogą zostać wszystkie osoby zainteresowane tematyką kursów. W przypadku dużego zainteresowania wybranym tematem pierwszeństwo maja nauczyciele zarejestrowani w Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie.
 2. Korzystanie z oferowanych na platformie kursów i materiałów dydaktycznych jest bezpłatne. 
 3. Dostęp do kursów jest ograniczony czasowo. Szczegółowe zasady korzystania z danego kursu określone są w jego opisie. 
 4. Aby uzyskać dostęp do treści udostępnionych na Bibliotecznej Platformie Edukacyjnej należy: 
  a) uzupełnić i przesłać formularz dostępny pod adresem: https://www.moodle.wmbp.olsztyn.pl/login/signup.php
  b) zapoznać się i zaakceptować Regulamin, klauzulę informacyjną oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy po aktywacji konta przez Administratora, o czym informowany jest droga e‐mailową.
 6. Logowanie do platformy odbywa się przy użyciu loginu i hasła. 
 7. Użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów znajdujących się na platformie zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.
 8. Zabronione jest korzystanie z kont innych użytkowników, a także udostępnianie własnego konta  i hasła dostępu innym Użytkownikom lub osobom postronnym. 
 9. W przypadku kiedy Użytkownik wbrew postanowieniom Regulaminu udostępnił swoje hasło, przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia szkody w związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich.
 10. Użytkownik ma prawo do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 1. Użytkownikom, którzy ukończyli kurs (wykonali i przesłali zadanie), wystawiane jest zaświadczenie o jego ukończeniu.
 2. Zaświadczenia nie są wystawiane osobom, korzystającym z materiałów umieszczonych w kategoriach: Interaktywne materiały edukacyjne oraz Interaktywne rekomendacje książek.
 3. Zaświadczenia o ukończeniu kursów wysyłane są w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§  4. Prawa autorskie
 1. Wszystkie materiały zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie i udostępnianie (w tym udostępnianie w Internecie) materiałów zamieszczonych na stronach Platformy.
 3. Dopuszcza się udostępnianie przez nauczyciela materiałów z kategorii „Interaktywne materiały edukacyjne” w ramach zajęć prowadzonych w placówce oraz do pracy własnej ucznia w ramach tychże zajęć.

§ 5. Warunki techniczne
 1. Warunki techniczne dla prawidłowego korzystania z zasobów Platformy:
  a) komputer lub urządzenie mobilne typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet,
  b) aktualna przeglądarka: Mozilla Firefox, Internet Edge, Opera, Chrome, Safari itp.
  c) słuchawki lub głośniki,
  d) aktywne konto e‐mail.
 2. Korzystanie ze wszystkich możliwości Platformy wymaga włączenia obsługi plików cookies. 
 3. W przypadku problemów związanych z funkcjonowaniem Platformy szkoleniowej Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem serwisu: wmbp@wmbp.olsztyn.pl, który podejmie działania w celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania z Platformy i udziału w kursach.
§ 6. Przepisy końcowe
 1. Wszystkie osoby korzystające z kursów i materiałów dostępnych na platformie zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z platformy.
 3. Zmiany w niniejszym Regulaminie wprowadzane będą przez zamieszczanie jego aktualnej treści na Platformie.

Podsumowanie

Klauzula informacyjna dla użytkowników E-learningowej Platformy W-MBP w Olsztynie 

Pełna polityka

 
 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im/ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie, ul. Natalii Żarskiej 2, e-mail: wmbp@wmbp.olsztyn.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@wmbp.olsztyn.pl 
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu  rejestracji i prowadzenia konta na platformie e-learningowej,  przesyłania wiadomości związanych z uczestnictwem w kursie, a także w celu wydania zaświadczeń potwierdzających odbycie kursu - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub 2 lata od czasu ostatniej aktywności na platformie.
 5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: inspektor@wmbp.olsztyn.pl.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

Podsumowanie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Pełna polityka

 
Zapoznałam/-łem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie  w celu i zakresie niezbędnym do rejestracji  i logowania na platformie oraz przesyłania wiadomości związanych z uczestnictwem w kursie.